شرکت نوآور

اجرای سقف های پروژه شرکت نوآور واقع در ناحیه 9،منطقه 4 در تیرماه 1392

این پروژه دارای 25000 مترمربع زیربنا و شامل 15 بلوک است. کارفرمای پروژه بنیاد 15 خرداد می باشد.
سقف های کرومیت پروژه با همکاری شرکت نوآور به مرحله اجرا رسید.

اطلاعات مرتبط