بخش خصوصی در سراسر استان تهران

  • تولید تیرچه فلزی و اجرای سقف برای بخش خصوصی در سراسر استان تهران

بیشترین حجم کاری گروه در تولید و اجرای سقف با تیرچه فلزی در بخش خصوصی و در سراسر استان تهران است. جزئیات پروژه های اجرا شده قابل ارائه به کارفرمایان می باشد.

اطلاعات مرتبط