اجرای سقف کرومیت به متراژ1700 مترمربع

اجرای سقف کرومیت واقع درپیروزی، خیابان نیروی هوایی که مساحت کار 1700 مترمربع می باشد.

تصاویری از 3 سقف پس از بتن ریزی :

اطلاعات مرتبط