پل رومی بلوار مصباح

مرحله اول اجرای 3 سقف از سازه فلزی ناتمام

مرحله دوم اجرای 3 سقف دیگر بعد از اتمام سازه فلزی

استفاده از تیرچه و فوم در پله ها

اطلاعات مرتبط