آيا در جهت موازي تيرچه‌ها آرماتورهاي افت و حرارت بايد اجرا شوند يا خير؟

در آئين نامه بتن ايران و نيز آئين نامه 2800 و نيز آئين نامه ACI اجراي آرماتور افت و حرارت تنها در جهت عمود بر تيرچه‌ها لازم دانسته شده است و در نشريه 151 نيز تنها به لزوم اجراي اين آرماتورها در به فواصل 30 سانتیمتر عمود بر جهت تيرچه‌ها اشاره شده است. همچنین به دلیل سطح نسبتا بالای  میزان نسبت فولاد به بتن که عامل پایین آوردن تنش حرارتی بتن می شود تامین می شود.

اطلاعات مرتبط